Villkor & Betingelser

INTRODUKTION
Dessa användarvillkor reglerar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa användarvillkor i sin helhet. Om du inte håller med dessa användarvillkor eller någon del av dessa användarvillkor får du inte använda denna webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och godkänna dessa användarvillkor samtycker du till kentfaith.se användning av cookies i enlighet med villkoren i kentfaith.se integritetspolicy.

LICENS ATT ANVÄNDA WEBBPLATS
Om inget annat anges äger kentfaith.se och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter förbehållna.

Du kan se, ladda ner (endast för cachning) och skriva ut sidor, användarmanualer eller annan produktinformation från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa användarvillkor.

DU FÅR INTE:
Återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på annan webbplats), sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen

Visa allt material från webbplatsen offentligt

Reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats i kommersiellt syfte

Redigera eller på annat sätt ändra material på webbplatsen

Omfördela material från denna webbplats förutom innehåll som är specifikt och uttryckligen tillgängligt för vidaredistribution

ACCEPTABEL ANVÄNDNING
Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens tillgänglighet eller tillgänglighet, eller på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med någon olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) något spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annat skadlig datorprogramvara.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, datautvinning och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan kentfaith.se uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.

Du får inte använda denna webbplats för några syften relaterade till marknadsföring utan kentfaith.se uttryckliga skriftliga medgivande.

ANVÄNDARINNEHÅLL
I dessa användarvillkor betyder "ditt användarinnehåll" material (inklusive utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett syfte.

Du ger kentfaith.se en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i alla befintliga eller framtida media. Du ger också kentfaith.se rätten att underlicensiera dessa rättigheter och rätten att väcka talan för intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt eller olagligt, får inte göra intrång i tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder vare sig mot dig eller kentfaith.se eller en tredje part (i varje fall enligt tillämplig lag) .

Du får inte skicka in något användarinnehåll till webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

kentfaith.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort allt material som skickats till denna webbplats, eller lagrat på kentfaith.se servrar, eller värd eller publicerat på denna webbplats.

Oavsett kentfaith.se rättigheter enligt dessa användarvillkor i förhållande till användarinnehåll, åtar sig kentfaith.se inte att övervaka inlämnandet av sådant innehåll till, eller publiceringen av sådant innehåll på, denna webbplats.

INGA GARANTIER
Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. kentfaith.se ger inga utfästelser eller garantier i relation till denna webbplats eller informationen och materialet som tillhandahålls på denna webbplats.

Utan att det påverkar det allmänna i föregående stycke, garanterar inte kentfaith.se att:
Denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget.
Informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med någon juridisk, ekonomisk eller medicinsk fråga bör du rådfråga en lämplig specialist.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
kentfaith.se kommer inte att hållas ansvarigt gentemot dig (vare sig det är enligt kontaktlagen, skadeståndslagen eller på annat sätt) i förhållande till innehållet i, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:
I den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för eventuella direkta förluster
För indirekta, speciella eller följdförluster
För eventuella affärsförluster, förlust av intäkter, inkomster, vinster eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsrelationer, förlust av rykte eller goodwill, eller förlust eller korruption av information eller data.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om kentfaith.se uttryckligen har underrättats om den potentiella förlusten.

UNDANTAG
Ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som antyds i lag att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa, och ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa kentfaith.se ansvar med avseende på någon:
Dödsfall eller personskada orsakad av kentfaith.se försumlighet
Bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från kentfaith.se sida
Saker som det skulle vara olagligt eller olagligt för kentfaith.se att utesluta eller begränsa, eller försöka eller påstå sig utesluta eller begränsa, dess ansvar.

RIMLIGHET
Genom att använda denna webbplats samtycker du till att undantagen och ansvarsbegränsningarna som anges i denna webbplatsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

ANDRA PARTIER
Du accepterar att kentfaith.se, som ett företag med begränsat ansvar, har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att väcka några anspråk personligen mot kentfaith.se tjänstemän eller anställda med avseende på eventuella förluster som du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke, samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges i denna webbplatsfriskrivning kommer att skydda kentfaith.se tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, överlåtare och underleverantörer samt kentfaith.se

OBLIGATORISKA BESTÄMMELSER
Om någon bestämmelse i denna friskrivningsklausul på webbplatsen är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna friskrivningsklausul.

ERSÄTTNING
Du håller härmed kentfaith.se skadeslös och åtar dig att hålla kentfaith.se skadeslös mot alla förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive utan begränsning juridiska kostnader och eventuella belopp som betalats av kentfaith.se till tredje part för att lösa ett krav eller en tvist på inrådan av kentfaith.se juridiska rådgivare) som uppstår eller lidit av kentfaith.se till följd av något brott från dig av någon bestämmelse i dessa Användarvillkor, eller som härrör från något påstående om att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor .

BROTT
Utan att det påverkar kentfaith.se andra rättigheter enligt dessa användarvillkor, om du bryter mot dessa användarvillkor på något sätt, kan kentfaith.se vidta sådana åtgärder som kentfaith.se anser lämpliga för att hantera intrånget, inklusive att stänga av din åtkomst till webbplats, förbjuda dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller väcka rättegång mot dig.

UPPDRAG
kentfaith.se kan överföra, lägga ut kontrakt på eller på annat sätt hantera kentfaith.se rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke. Du får inte överföra, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

SKÄRBARHET
Om en bestämmelse i dessa användarvillkor av någon domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla. Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

HELA AVTALET
Dessa användarvillkor, tillsammans med kentfaith.se integritetspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och kentfaith.se i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal med avseende på din användning av denna webbplats.

ÄNDRINGAR AV VÅRA ANVÄNDARVILLKOR
Om vi ​​beslutar att ändra våra användarvillkor kommer vi att uppdatera ändringsdatumet för användarvillkoren nedan.

GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK


KONTAKTA OSS
Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på claire@kentfaith.com